preload

POLZAXPL logo

Zapytanie ofertowe. Działania promocyjne, informacyjne i organizacyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług związanych z następującymi usługami
1) przygotowanie materiałów reklamowych (wydruk katalogów, ulotek, baner reklamowy)
2) zorganizowanie stoiska wystawienniczego na targach MIMS AUTOMECHANIKA w Moskwie 26-29 sierpień 2013
3) obsługą wizową do Rosji,
4) transport eksponatów i materiałów reklamowych na targi wystawiennicze MIMS AUTOMECHANIKA Moskwa 26-29 sierpień
5) wykonanie usługi certyfikacji towarów oferowanych przez firmę POLZAX celem sprzedaży na rynek rosyjski
6) organizacja przelotów Berlin – Moskwa 25.08.2013 oraz Moskwa – Berlin 29.08.2013
w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 438 z póź.zm.).

Tytuł projektu: Działania promocyjne, informacyjne i organizacyjne

Baner reklamowy, wydruk katalogów, ulotek według następujących norm
1) ilość sztuk: 5×500 sztuk (stron w katalogu odpowiednio 2×28 + strony główne, 3×25 stron+strony główne)
2) okładka papier kredowy błyszczący 250g
3) środek papier kredowy błyszczący 130g
4) klejenie pionowe
5) nakład 2500
6) ulotki 18cm/14 cm, nakład 1000 sztuk,
7) baner reklamowy 4m/3,5 m, podwieszany, kolorowy

Organizacja stoiska wystawienniczego na targach MIMS AUTOMECHANIKA Moskwa 26-29 sierpień 2013
1) przedstawienie dostępnych wielkości stoisk
2) wycena stoiska z wyposażeniem 3 półki, podium, lada informacyjna, krzesła

Obsługa wizowa
1) wiza biznesowa z terminem ważności od 25-30 sierpnia 2013
2) ubezpieczenie na czas pobytu

Transport eksponatów i materiałów reklamowych na targi wystawiennicze MIMS AUTOMECHANIKA Moskwa 26-29 sierpień
1) 3 paczki: 240/20/30 – 25 kg , 80/130/90 – 80 kg, 27/30/22 – 10 kg
2) transport towaru do Moskwy (odprawa czasowa i ostateczna), oraz z Moskwy
3) dostawa na stoisko wystawiennicze

Certyfikacja
1) osiem certyfikatów zgodności upoważniających do sprzedaży na rynku rosyjskim
2) certyfikaty do odpowiednich towarów znajdujących się pod kodami celnymi:
8507908099
3926300000
8421230090
401699910
8708109000
8708299000
690619000
851220000
3) certyfikaty z terminem ważności 3 lata

Organizacja przelotów
1) wylot 25.08.2013 Schonefeld, Berlin, powrót Moskwa Sheremetyevo 29.08.2013

Złożona oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. datę sporządzenia,
3. termin ważności oferty,
4. cenę całkowitą netto i brutto
5. warunki i termin płatności

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji.

Oferta powinna być ważna minimum do: 31.09.2013 r.

Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby firmy, wskazany na pierwszej stronie, lub też drogą elektroniczną na adres: a.szeffner@polzax.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upływa w dniu:13.08.2013 r., godz. 15.00.

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100%
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (100 pkt)
Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Liczba punktów = oferowana najniższa cena brutto. Oferowana cena brutto badanej oferty x 100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

 

http://polzaxpl.pl/Projekt.pdf

5th Sierpień 2013 | admin | Aktualności