preload

POLZAXPL logo

Zapytanie ofertowe

Sulechów, 10.05.2013 r.

POLZAX-PL
Małgorzata Konieczna, Krzysztof Konieczny

ul.Przemysłowa 10

66-100 Sulechów

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 438 z póź.zm.).

 

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy POLZAX-PL Małgorzata Konieczna,Krzysztof Konieczny

 

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

 2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

 3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

 4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

 5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

 6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym zplanowanych rynków docelowych;

 7. opis celów i strategii eksportowej;

 8. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

 9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;

 10. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;

 11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie zrozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE)  nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres oferenta,

 2. datę sporządzenia,

 3. termin ważności oferty,

 4. informację na temat zakresu przedmiotowego opracowania,

 5. maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
 6. cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi,

 7. informację na temat maksymalnego terminu płatności,
 8. informację na temat ilości osób zaangażowanych w realizację projektu  i ich doświadczeń,
 9. informację na temat ilości obsłużonych klientów w zakresie usług doradczych w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 10. informację na temat ewentualnego wsparcia po zrealizowaniu projektu,
 11. podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji.

Oferta powinna być ważna minimum do: 10.06.2013 r.

Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby firmy, wskazany na pierwszej stronie, lub też drogą elektroniczną na
adres:
polzax@polzax.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upływa w dniu:30.05.2013 r., godz. 15.00.

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna
ilość punktów

1

Maksymalny
termin realizacji zlecenia od dnia podpisania umowy

 • do 60 dni – 20 pkt.
 • pow. 60 dni – 0 pkt.

20

2

Cena
całkowita za usługę netto i brutto

 • do 12.500 zł netto (15.375 zł brutto) – 15 pkt.

 • pow. 12.500 zł netto (15.375 zł brutto) – 0 pkt.

20

3

Maksymalny
termin płatności za usługę

 • pow. 14 dni od dnia zdania PRE – 15 pkt.
 • do 14 dni od dnia zdania PRE (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 0 pkt.

20

4

Zabezpieczenie
kadrowe realizacji projektu

 • Oferent zaangażuje w realizację projektu 3 lub więcej konsultantów – 15 pkt.

 • Oferent zaangażuje w realizację projektu mniej niż 3 konsultantów – 0 pkt.

20

5

Doświadczenie
w świadczeniu usług doradczych

 • Oferent, który wykonał dla największej ilości klientów usługę doradczą na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy – 15 pkt.
 • Oferent, który jako drugi wykonał dla największej ilości klientów usługę doradczą na przestrzeni ostatnich 12
  miesięcy – 10 pkt.
 • Oferent, który jako trzeci wykonał dla największej ilości klientów usługę doradczą na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy – 5 pkt.
 • PozostaliOferenci – 0 pkt.

20

 

 

Razem

100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

 

http://polzaxpl.pl/Dokument.pdf

10th Maj 2013 | edyta | Aktualności